0 ریال
ماهانه
VPS-HOLAND-1
CPU
intel Xeon E3-1270
core
1
RAM
1GB
HDD
50GB
bandwidth
نامحدود بر روی پورت 1Gbps
OS
ویندوز -لینوکس و...
مجازی ساز
KVM
مناسب سایت های دانلود
0 ریال
ماهانه
VPS-HOLAND-2
CPU
intel Xeon E3-1270
core
2
RAM
2GB
HDD
75GB
bandwidth
نامحدود بر روی پورت 1Gbps
OS
ویندوز -لینوکس و...
مجازی ساز
KVM
مناسب سایت های دانلود
0 ریال
ماهانه
VPS-HOLAND-3
CPU
intel Xeon E3-1270
core
3
RAM
3GB
HDD
100GB
bandwidth
نامحدود بر روی پورت 1Gbps
OS
ویندوز -لینوکس و...
مجازی ساز
KVM
مناسب سایت های دانلود
0 ریال
ماهانه
VPS-HOLAND-4
CPU
intel Xeon E3-1270
core
4
RAM
4GB
HDD
150GB
bandwidth
نامحدود بر روی پورت 1Gbps
OS
ویندوز -لینوکس و...
مجازی ساز
KVM
مناسب سایت های دانلود
0 ریال
ماهانه
VPS-HOLAND-5
CPU
intel Xeon E3-1270
core
6
RAM
6GB
HDD
200GB
bandwidth
نامحدود بر روی پورت 1Gbps
OS
ویندوز -لینوکس و...
مجازی ساز
KVM
مناسب سایت های دانلود