میزبانی معمولی

آغاز یک شروع

بسته معمولی 2

فضا 500MB
ترافیک ماهیانه 25GB
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود

بسته معمولی 3

فضا 200MB
ترافیک ماهیانه 20GB
پست الکترونیک 4 عدد
تعداد اکانت FTP چهار عدد
تعداد دیتابیس 10 عدد

بسته معمولی 4

فضا 150MB
ترافیک ماهیانه 15GB
پست الکترونیک 2 عدد
تعداد اکانت FTP دو عدد
تعداد دیتابیس 5 عدد