میزبانی بر روی سرور ایران

میزبانی بر روی سرور ایران

میزبانی ایران بسته یک گیگ

فضا 1024MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین 2 عدد
ادد دامین ندارد

میزبانی ایران بسته دو گیگ

فضا 1024MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین 2 عدد
ادد دامین ندارد