میزبانی حرفه ای

شروعی حرفه ای

بسته حرفه ای 1

فضا 4096MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادد دامین نامحدود

بسته حرفه ای 2

فضا 3072MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین 9 عدد
ادد دامین 5 عدد

بسته حرفه ای 3

فضا 2048MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین 6 عدد
ادد دامین 2 عدد

بسته حرفه ای 4

فضا 1024MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین 3 عدد
ادد دامین 1 عدد