میزبانی پربازدید

شروعی پر قدرت

بسته پربازدید 2

فضا 3000MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادد دامین نامحدود
سی پی یو 20%
رم 3072MB
تعداد کانکشن همزمان 250
تعداد پردازش 200

بسته پربازدید 3

فضا 2000MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادد دامین نامحدود
سی پی یو 15%
رم 2048MB
تعداد کانکشن همزمان 150
تعداد پردازش 170

بسته پربازدید 4

فضا 1000MB
ترافیک ماهیانه نامحدود
پست الکترونیک نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامین نامحدود
ادد دامین نامحدود
سی پی یو 10%
رم 1024MB
تعداد کانکشن همزمان 100
تعداد پردازش 120